OW bunker

OW bunker takes headlines at the moment. Two major blows has hit the company; they where doing high risk operations that was not managed properly wherefore that manager is sacked.

For now reports says that the second  blow was frauf. Danish MSM disclose the idendity of major person. He is her:

http://shipmanagementinternational.com/demand-for-credit-will-mean-more-consolidation-for-bunker-companies/

Name is Lars Møller.

Update:

Tabloid BT, with goverment payed (by forced taxtion) MSM DR as source , now tells it’ not a criminal case, but a case of poore management.

We live in interesting times. May they come to the staff at DDR.

Update #2

Friday evening OW bunker has decleared bankruptcy of the company. The company, it seams, has filed a case against Mr. Lars Møller and a singaporian employee of the company at danish police for further investigation. Mr. Møller and the so forth unknown singaporian has been intorigated by the companys lawyers. They have been charged under article 299 of the danish penal code, which refer to article 280.

Article 280:

 

§ 280. For mandatsvig straffes, for så vidt forholdet ikke falder ind under §§ 276-279 a, den, som for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding påfører en anden formuetab

1) ved misbrug af en for ham skabt adgang til at handle med retsvirkning for denne eller

2) ved i et formueanliggende, som det påhviler ham at varetage for den anden, at handle mod dennes tarv.

article 299

§ 299. Med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder straffes den, som, uden at betingelserne for at anvende § 280 foreligger, i et formueanliggende, som det påhviler den pågældende at varetage for en anden, ved tilsidesættelse af sin pligt påfører denne et betydeligt formuetab, som ikke erstattes inden dom i første instans.

Stk. 2. Med bøde eller fængsel indtil 4 år straffes den, som ved varetagelse af en andens formueanliggender for sig selv eller andre på pligtstridig måde modtager, fordrer eller lader sig tilsige gave eller anden fordel, såvel som den, der yder, lover eller tilbyder en sådan gave eller anden fordel.

§ 299 a. Med fængsel indtil 6 år straffes den, der under særligt skærpende omstændigheder gør sig skyldig i overtrædelse af markedsføringslovens § 19. Som særligt skærpende omstændigheder anses navnlig tilfælde, hvor handlingen har medført betydelig skade, eller der er fremkaldt nærliggende fare herfor.

§ 299 b. Med fængsel indtil 6 år straffes den, der for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding eller som i øvrigt under særligt skærpende omstændigheder gør sig skyldig i

1) ophavsretskrænkelser af særligt grov karakter, jf. ophavsretslovens § 76, stk. 2, eller ulovlig import af særligt grov karakter, jf. ophavsretslovens § 77, stk. 2,

2) varemærkekrænkelser af særligt grov karakter, jf. varemærkelovens § 42, stk. 2,

3) designindgreb af særligt grov karakter, jf. designlovens § 36, stk. 2,

4) patentindgreb af særligt grov karakter, jf. patentlovens § 57, stk. 2,

5) brugsmodelindgreb af særligt grov karakter, jf. brugsmodellovens § 54, stk. 2, eller

6) overtrædelse af særligt grov karakter af § 91, jf. § 94, stk. 2, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed.

§ 299 c. Med fængsel indtil 6 år straffes den, der under særlig skærpende omstændigheder indgår en kartelaftale omfattet af konkurrencelovens § 23, stk. 3. Som særlig skærpende omstændighed anses navnlig tilfælde, hvor overtrædelsen har haft et betydeligt omfang eller har været egnet til at medføre betydelig skade.

§ 299 d. Med fængsel indtil 6 år straffes den, der under særligt skærpende omstændigheder gør sig skyldig i

1) overtrædelse af værdipapirhandelslovens § 35, stk. 1, eller § 39, stk. 1,

2) overtrædelse af artikel 3, stk. 1, litra a eller c, eller artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1227/2011/EU af 25. oktober 2011 om integritet og gennemsigtighed på engrosenergimarkederne eller

3) overtrædelse af artikel 38, stk. 1, artikel 39, litra b, artikel 40, jf. artikel 38, stk. 1, eller artikel 39, litra b, eller artikel 41 i Kommissionens forordning (EU) nr. 1031/2010 af 12. november 2010 om det tidsmæssige og administrative forløb af auktioner over kvoter for drivhusgasemissioner og andre aspekter i forbindelse med sådanne auktioner i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet.

Stk. 2. Som særligt skærpende omstændigheder, jf. stk. 1, anses navnlig tilfælde, hvor forbrydelsen er begået af flere i forening, hvor der er opnået eller tilsigtet betydelig vinding, eller hvor et større antal forbrydelser er begået.

This gives a indication about what has going on. It has not been for personal gain, because in that case article 280 would have been appropiate. Also, the guys has been acting outside there autohrisation. So likely they have tryed to regain a loss, and likely a loss coming whithin said autohrisation.

Link to article refering to press anouncement from the board of the company.

But questions come up here that beg to be ansawered. One is, what does the singaporians says about the fact, that a crime done in Singapore, in a singaporian company are handled in a foringn country?

Link to article in The Starit

Update #3

JP-Finans has news.

It seams that OW bunker’ singaporian (not singalesian as mentioned in the linked article) company DOT (Dynamic Oil Trading) has given too excesive credit to singaporian TMS (Tankoil Marine Services). The lawyer metioned in link Arvid Holm seams not to represent OW bunker or DOT, but the now former CEO of DOT Lars Møller. According to him, credit has been given to TMS outside the authorasation Mr. Møller had from OW bunker.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s