EUSSR på hævntogt

Nede i Polen vil regeringen ikke stiltiende finde sig i, at de statsbetalte medier udføre polsk-fjendtlig propaganda og EU haiografi. Desårsag vil man lægge dem ind under en regeringskontrolleret bestyrelse. Det har selvfølgelig ført til, at EUSSR systemet er i panik og forsøger sig med en Nyrup, her og her, mod polakkerne. BT beretter:

København: EU gør klar til sanktioner imod Polen, efter at landet har taget det første skridt imod direkte kontrol af sine statsejede medier. Det skriver nyhedsbureauet AFP, der citerer den tyske avis Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Ifølge avisen fortæller EU-kommissær Günther Oettinger, at man overvejer at putte Polen under observation for brud på europæiske kerneværdier. Hvis Polen ikke ændrer sin lovgivning, kan den proces ende med, at landet mister sin stemmeret i ministerrådet.

Trækket kommer efter, at Polens parlament tidligere på ugen blev præsenteret for et lovforslag, der indebærer, at chefen for landet statslige medieselskab bliver fyret og erstattet af en bestyrelse udpeget af finansministeriet.

– Loven skal bringe de statslige medier tilbage til polakkerne, sagde medlem af parlamentet for regeringspartiet Lov og Retfærdighed Elzbita Kruk ved fremførelsen af lovforslaget ifølge euobserver.

Som sagt handler det om EU traktens artikel 7, som iøvrigt nazistsønnen Poul Nyrup gerne vil have æren for, fordi den kom med i kølvendet på hans overgreb mod det demokratiske Østrig. Traktaten findes her og artikel 7 i sin helhed:

Artikel 7
Overtrædelse af principper
1. På begrundet forslag af en tredjedel af medlemsstaterne, Europa-Parlamentet eller Kommissionen kan Rådet med et flertal på fire femtedele af sine medlemmer efter samstemmende udtalelse fra Europa-Parlamentet fastslå, at der er en klar fare for, at en medlemsstat groft overtræder principper i artikel 6, stk. 1, og rette
passende henstillinger til denne medlemsstat. Inden Rådet fastslår dette, hører det den berørte medlemsstat, og det kan efter samme fremgangsmåde anmode uafhængige personer om inden for en rimelig frist at fremlægge en rapport om situationen i den pågældende medlemsstat. Rådet efterprøver regelmæssigt, om de forhold, der har fået Rådet til at fastslå ovennævnte, stadig er gældende.
2. Rådet kan i dets sammensætning af stats- og regeringschefer med enstemmighed på forslag af en tredjedel af medlemsstaterne eller Kommissionen og efter samstemmende udtalelse fra Europa-Parlamentet fastslå, at en medlemsstat groft og vedvarende overtræder principper i artikel 6, stk. 1, efter at have opfordret den
pågældende medlemsstats regering til at fremsætte sine bemærkninger.
3. Hvis en overtrædelse som omhandlet i stk. 2 er fastslået, kan Rådet med kvalificeret flertal beslutte at suspendere visse af de rettigheder, der følger af anvendelsen af denne traktat på den pågældende medlemsstat, herunder de stemmerettigheder, der er tillagt repræsentanten for den pågældende medlemsstats regering i Rådet. Rådet tager i så fald hensyn til en sådan suspensions mulige følger for fysiske og juridiske personers rettigheder og forpligtelser. Den pågældende medlemsstat er under alle omstændigheder fortsat bundet af sine forpligtelser i henhold til denne traktat.
4. Rådet kan senere med kvalificeret flertal beslutte at ændre eller tilbagekalde foranstaltninger, der er truet i medfør af stk. 3, som følge af ændringer i den situation, som har ført til, at de blev indført.
5. Ved anvendelsen af denne artikel træffer Rådet afgørelse uden at tage den pågældende medlemsstats regeringsrepræsentants stemme i betragtning. Det forhold, at medlemmer, der er til stede eller repræsenteret, undlader at stemme, hindrer ikke vedtagelsen af de i stk. 2 omhandlede afgørelser. Kvalificeret flertal defineres som samme forholdsmæssige andel af de berørte rådsmedlemmers væg-
tede stemmer som den, der er fastsat i artikel 205, stk. 2, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab. Dette stykke gælder også, hvis stemmerettigheder suspenderes i medfør af stk. 3.
6. Ved anvendelsen af stk. 1 og 2 træffer Europa-Parlamentet afgørelse med et flertal på to tredjedele af de afgivne stemmer og et flertal af sine medlemmer.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s