På tide

Et Al-Ritzau telegram gengivet på JP.dk fortæller, at der er stemning for at afskære kriminelles mulighed for at opnå asyl og dermed livsvarig forsøgelse. Fra telegrammet:

Begår man som asylansøger i Danmark kriminalitet, skal man automatisk miste retten til asyl.

Sådan lyder meldingen i Berlingske fra et bredt politisk flertal på Christiansborg, der er klar til at stramme reglerne, så lovovertrædelser lige fra butikstyverier, indbrud og seksuelle krænkelser til vold i udgangspunktet skal føre til afslag på asyl i Danmark.

Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne er også klar til at stramme reglerne for kriminelle asylansøgere.

Socialdemokraternes retsordfører, Trine Bramsen, understreger dog, at en afgørelse om afslag på asyl ikke skal ske administrativt, men foretages af en dommer. Hun anbefaler, at en særlig, hurtigtarbejdende domstol, en slags fast track-ordning, skal afgøre sagerne.

Også regeringspartiet Venstre ser gerne, at det bliver nemmere at give afslag til kriminelle asylansøgere.

I de to artikler i Flygtningekonventionen, artikel 1 og 33, som forholder sig til den problemstilling hedder det:

F. Denne konventions bestemmelser skal ikke finde anvendelse på den, om hvem der er alvorlig grund til at antage, at han:

  • (a) har begået en forbrydelse mod freden, en krigsforbrydelse eller en forbrydelse mod menneskeheden, således som disse forbrydelser er defineret i de mellemfolkelige aftaler, som er indgået for at træffe forholdsregler herimod;
  • (b) har begået en alvorlig ikke-politisk forbrydelse udenfor tilflugtslandet, inden han som flygtning fik adgang til dette;
  • (c) har gjort sig skyldig i handlinger, der er i strid med De Forenede Nationers mål og grundsætninger.

Og 33:

Forbud mod udvisning eller afvisning.

1. Ingen kontraherende stat må på nogensomhelst måde udvise eller afvise en flygtning ved grænserne til sådanne områder, hvor hans liv eller frihed ville være truet på grund af hans race, religion, nationalitet, hans tilhørsforhold til en særlig social gruppe eller hans politiske anskuelser.

2. Nærværende bestemmelse kan dog ikke påberåbes af en flygtning, som med rimelig grund må anses for en fare for det lands sikkerhed, i hvilket han befinder sig, eller som efter en endelig dom for en særlig farlig forbrydelse må betragtes som en fare for samfundet i det pågældende land.

Flygtningekonventionen her.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s