dansk flygtningehjælp

Flytningehjælp i nævn

UH har i flere posteringer undret sig over hvad Dansk Flygtningehjælp egentlig er for en størrelse. Bl.a. score de +50 mil årligt på, at drive sprogskoler. UH posteringer om Dansk Flygtningehjælp, der på et tidspunkt i reklamer betegnede sig selv som en førende logistikvirksomhed, her.

Nu er en tidligere chef i Flygtningenævnet ude med en kritik, som andre, bl.a. i al ydmyghed UH, før ham har rejst: Nemlig det betænkelige i, at Dansk Flygtninghjælp udpeger medlemmer til den rekursmyndighed der afgør asylsager, Flygtningenævnet. Det sker i et læserbrev på JP.dk, hvor Poul Mose Hansen bl.a. skriver:

DFH forsømmer herudover ikke nogen anledning til at tage del i den offentlige politiske debat på udlændingeområdet. Indgangsvinklen er ofte den neutrale eksperts – må man forstå.

Ellers er det overflødigt at DFH indstiller medlemmer af Flygtningenævnet. Min påstand er derfor, at dens medlemmer af Flygtningenævnet repræsenterer DFH’s asylpolitiske holdninger. Da det er en myndighedsopgave, bør organisationen ikke være repræsenteret i Flygtningenævnet. Og hvorfor lige DFH? Hvorfor har man en særlig rolle i konkurrence med mange andre humanitære organisationer? Det rigtigste vil derfor efter min opfattelse være at fjerne DFH’s medlemmer af Flygtningenævnet.

Stærkt betænkeligt

Et forhold, der er ukendt for rigtig mange mennesker, er, at Dansk Flygtningehjælp i mange år har fået tilsendt alle Flygtningenævnets afgørelser, ovenikøbet uden at sagerne er anonymiseret.

DFH fører et register over sagerne, som ikke findes tilsvarende hos myndighederne. Det giver selvsagt organisationen en særlig og unik mulighed for at instruere deres medlemmer af Flygtningenævnet, herunder benytte oplysningerne til at begære sager genoptaget.

Det er efter min opfattelse stærkt betænkeligt, at DFH har adgang til nævnets afgørelser i ikke anonym form og dermed en særlig mulighed for indflydelse på myndighedsopgaven.

Skammen kom med

UH har tidligere bemærket, at udkantsbloggeren på JP, Finn Slumstrup, på sit CV undlod at nævne den omstændighed, at han fra 1986 til 1991 var des-informationschef hos den islamofile organisation Dansk Flygtningehjælp. I den forbindelse beløj han bl.a. Danske borgere med nazisme for, at få pumpet flest muligt muhammedanere ind i landet. Nu har Slumstrup så ændret sit CV på JP således at den oplysning er kommet med.

Oprindeligt CV:

150806 slumstrup cv

Nyt og “forbedret” CV:

151107 slumstrup cv

Samarbejds-Politikens vinkler

I det berygtede skraldespandsblad for fremme af islam, Samarbejds-Politiken, har to af dets sjovnalister Frank Hvilsom og Maria Skjødt trukket en shariaadvokat i mormonklæder, Helge Nørrung, af stald så han kan optræde med et gammelt vinkelskriver kneb, sagsfordrejning. I artiklen hævdes det, at FNs Menneskerettighedskomite skulle have truffet noget så fint som en afgørelse.

Realiteten er selvfølgelig en ganske anden. Der er tale om en eller anden underkomite, der kan udtrykke sit synspunkt i en udtalelse. Fra Artiklen:

Ifølge den tidligere narkoagent M’s advokat, Helge Nørrung, er der tale om en af de hidtil mest alvorlige sager om en afvist asylansøger. M er lige nu i fare for tortur og drab – og har været det, siden han i marts 2014 blev deporteret fra Danmark til Afghanistan efter afslag på asyl, påpeger advokaten.

På trods af at Flygtningenævnet i 2013 anerkendte M’s arbejde med CNPA og ikke kunne modbevise, at han havde været med til fælde narkobaronerne fra Taleban, mente nævnet alligevel ikke, at der var nogen risiko ved at sende ham tilbage til hans hjemland.

Den afgørelse har FN’s Menneskerettighedskomité nu fejet af bordet som værende i strid med menneskerettighedskonventionens artikel 7 og anmoder i en afgørelse fra 4. august 2015 Danmark om at hente asylansøgeren tilbage, betale ham økonomisk kompensation og sikre, at lignende situationer ikke sker i fremtiden.

»Jeg er chokeret. Det viser en ekstrem arrogance over for både M, menneskerettighederne og FN«, siger advokaten, som mener, at de danske udlændingemyndigheder fra starten forsømte at undersøge sagen til bunds.

Videre fortæller Samarbejds-Politiken, at myndigheder ikke har kommentare (udover at man har offentligjort Menneskerettighedmomiteens udtalelse og sine bemærkninger hertil., UH).

Hvad den pågældende komite kan komme med fremgår af den konvention, Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, den overvåger. Fra artikel 5, nummer 4:

4. The Committee shall forward its views to the State Party concerned and to the individual.

Det fremgår videre, at Dansk Flygtningehjælp intervernere i sagen til fordel for den afghanske emigrant.

Den 29. juli 2013 anmodede Dansk Flygtningehjælp på vegne af klageren F!ygtningenævnet om at genoptage klagerens asylsag. Flygtningehjælpen fremlagde i den forbindelse en række dokumenter til støtte for kiagerens forklaring. Den 25. oktober 2013 gjorde Flygtningehjælpen som et helt nyt asylmotiv gældende, at klageren havde arbejdet som tolk for ISAF fra 2003 til 2007, hvorefter han blev forfremmet.
Dansk Flygtningehjælp tjente i 2013 57 millioner på såkaldte sprogskoler for, hovedsagligt, flygtnminge, har UH tidliger skrevet, her. Hertil udpeger de medlemmer af Flygtningenævnet. Habilitetsproblemer?

Skam

Af forståelige grunde ønsker flere og flere, at gå meget stille med det hvis de har haft en fortid i forskellige naziislamiske organisationer som f.eks. Dansk Flygtninghjælp. Således også sjovnalist Finn Slumstrup der sender røgslør ud over sin mislibige aktiviteter, der bl.a. gik ud på, at belyve hæderliger, om ikke medborgere, så i hvertfald personer denne Slumstrup deler rejsedokument med, at de skulle være nazister.

På Grænseforeningens hjemmeside oplyses det dog, at han var informationschef i Dansk Flygtningehjælp 1986 – 1991.

Det står der intet om i det CV Slumstrup oplyser i forbindelse med sit bloggeri om noget, der kaldes “udkants danmark” på JP.dk.

150806 slumstrup cv

Vi har selvfølgelig forståelse for, at Slumstrup helst glemmer det, ikke mindst fordi der må knytte sige en voldsom føelse af skam til netop det job, men det ville nu være velgørende med en indrømmelse af ansvar. Og i den forbindelse hjælper det ikke, at have haft andre jobs i mellemtiden.

Finn! Det nytter næppe at applere til dit bedre jeg for du har næppe noget, men det ville måske hjælpe de småpiger der har været udsat voldtægter, herunder analvoldtægter, som led i de muhammedaneres jihad, du var med til at importere, at du vedstår dig dit medansvar.

Flygtningehjælp i Flygtningenævnet

Den altid skarpe Mogens Camre – af islamofile ofte kaldet Mogens Gascamre – har i det seneste via internet tilgængelige nummer af Danskeren, nr. 3 2014 (s. 2), fremdraget, hvor mange asylansøgere der faktisk lykkes med at opnå ophold:

Antallet af ”asylansøgere, der er overgået til realitetsbehandling, registreringstallet” har udviklet sig således:
2009: 2.022, anerkendelsesprocent 44
2010: 2.844 –                                         38
2011: 3.600 –                                          33
2012: 3.386 –                                         46
2013: 5.144 –                                          55
2014: 2.512 –                                          62
Tallet for 2014 gælder for årets første 5 måneder, og hvis tendensen blot er konstant, vil året nå et antal på over 6.000.
Stigningen kan naturligvis skyldes flere forhold, men det er bemærkelsesværdigt at der kommer et vedholdene spring op ad i 2012.
Netop i 2012 fik Dansk Flygtningehjælp, en selvsupplerende islamofil forening igen lov til, at udpege medlemmer til det der kaldes et “domstolsligenende organ”, Flygtningnævnet. Betænkningen over ændringerne til udlændingeloven kan læses her. Et billede på hvorfor de islamofile er optagede af, at få Danks Flygtninghjælp tilbage i nævnet: Fra Betækningen:

En gruppe udlændinge har for år tilbage fået en tidsubegrænset opholdstilladelse efter mere lempelige regler. Hvis de fremover ønsker en familiesammenføring, skal de ifølge lovforslaget leve op til de nye regler, hvilket efter EL’s mening er helt unødvendigt. Borgere, der har haft tidsubegrænset ophold i en årrække, må anses for at være velintegrerede og bør uden videre have samme ret til familiesammenføring som dem, der først får tidsubegrænset opholdstilladelse i 2012.

Med udvidelsen af Flygtningenævnet fra tre til fem medlemmer styrkes retssikkerheden, og nævnet får tilført en ekspertise med medlemmer udpeget af Dansk Flygtningehjælp. EL hæfter sig dog ved, at det ikke sker på de betingelser, der var gældende, indtil det tidligere folketingsflertal i 2002 afskar Dansk Flygtningehjælp fra at udpege medlemmer til nævnet. Dengang modtog Dansk Flygtningehjælps asylafdeling sagsakterne i de enkelte flygtningenævnssager og kunne helt konkret diskutere dem med de af flygtningehjælpen udpegede nævnsmedlemmer, der som bekendt ikke er ansat i Dansk Flygtningehjælp. Hvis formålet virkelig er at styrke nævnets ekspertise, bør man finde en konstruktion, så nævnsmedlemmerne i lighed med praksis før 2002 fuldt ud kan trække på den professionelle ekspertise i Dansk Flygtningehjælps asylafdeling.

Medlemmerne af Flygtningenævnet der er udpeget af Dansk Flygtningehjælp, og som derfor kan formodes at være generelt inhabile er følgende:
 • Cand.jur. Charlotte Barslev
 • Konsulent, cand.scient.pol. Dorte Broen
 • Forskningschef, Ph.d., Thomas Gammeltoft-Hansen
 • Cand.jur. Ph.d. Rikke Gottrup
 • Advokat Thomas Trier Hansen
 • Advokat Peter Hellmers
 • Vicedirektør Louise Holck
 • Specialkonsulent, cand.jur. Louise Juelskjær
 • Cand.jur. Claus Juul
 • Seniorforsker, Ph.d., Peter Vedel Kessing
 • Cand.jur. Nina Marie Lassen
 • Adjunkt, Ph.d., Jesper Lindholm
 • Konsulent, MSc Antrolopologi Birgit Lindsnæs
 • Fuldmægtig cand.jur. Anna Karina Heiss Mathiassen
 • Professor Bjørn Møller
 • Head of Legal and Advocacy Team Hanne Elisabeth Pilegaard
 • Ph. d. Hans Kornø Rasmussen
 • Professor Jens Vedsted-Hansen
 • Seniorforsker, Ph.d. Kathrine Vitus
 • Konsulent Else Abildtrup Østergaard
Bestyrelsen for Dansk Flygtningehjælp udgøres pr. 22. maj 2014 af følgende:
Stig Glent-Madsen, Formand (FU)
Birgit Buddegård, Amnesty International (FU)
Nina Boel Monrad, Amnesty International
Jannie Merete Pedersen Dansk Erhverv
Søren Hougaard, Dansk Folkehjælp
Lotte Thrane, Dansk Forfatterforening
Lise Bostrup, Dansk Forfatterforening
Elisabet Diedrichs, Dansk Kunstnerråd
Torben Glarbo, Dansk Kunstnerråd
Bent Lexner, Det Jødiske Samfund i DK (FU)
Linda Herzberg, Det Jødiske Samfund i DK
Jørgen Estrup, FN-Forbundet
Bente Rich, FN-Forbundet
Ole Olsen, FN-Forbundet
Merete Jensen, Folkekirkens Nødhjælp
Ilse Fjalland, Frivillig (FU)
Tove Munk, Frivillig
Anders Christiansen, Frivillig
Peter Kellermann Brandorff, Ibis (FU)
George Garbutt, Ingeniører uden Grænser
Hans-Henrik Lund, Kirkernes Integrationstjeneste (FU)
Lis Ehmer Olesen, Kvinderådet
Søren Laursen, LGBT
Rasmus Hundsbæk Pedersen, LGBT
Bent Nicolajsen, MS (næstformand FU)
Dennis Nedergaard Larsen  DFUNK (DanskFlygtningehjælps Ungenetværk, observatør i FU)GÆSTERFinn Schwarz, Dirigent
Svend Duelund Jensen, Ernst & Young
Michael Bach, RevisionskomMen
Bent Melchior, Æresmedlem, tidligere medlem af FU og formand for asyludvalget
Sekretariatet består af:
Andreas Kamm, Generalsekretær
Gitte Busk Grønbech, Koordinator (referent)
Vibeke Bach Madsen, Udviklingskonsulent
Ann Mary Olsen, International chef
Christian Jacob Hansen, Head of Africa Unit
Shanna Jensen, Head of Regional Operations
Anette Christoffersen, Leder, Integration
Gerhard Korbo, Chef for Lærdansk
Hans Christian Knudsen, Chef for Integrationsnet
Heri Krner, Forstander, Lærdansk Arhus
Lone Tinor-Centi, Sektionsleder Frivillig
Mette Blauenfeldt, Sektionsleder Videnscenteret
Eva Singer, Leder, Asyl & Repatriering
Anders Maegaard, Leder, Ressource & Udvikling
Inger Bonnesen, Sektionsleder Intern Service
Pernille Rostrup Hansen, Regnskabschef
Dansk Flygtningehjælp er ikke blot en forening, men et mangehovedet uhyrer. Omsætningen i 2012 var 1,7 milliard og overskuddet 30 millioner.
Klik for større billede.
flygtningeindustrien