eu

Radigal forståelse af demokrati

Den radigale Morten Østergaard, Magrethe (III) Pestagers puddel forklarere om det radigale syn på demokrati til DDR, i forbindelse med en lidt mindre lalleglad holdning til EUSSR:

– Der har i mange år været forankret en europapolitik hen over midten under skiftende regeringer, men det meget bekymrende, vi ser i dag, er, at Venstre altså nu vil acceptere at blive dikteret af tre partier, som er skeptiske over for, hvordan EU-linjen skal lægges, siger han.

– Det er på tide, at Lars Løkke Rasmussen viser, hvem der har hånden på rattet i europapolitikken, og at det er regeringen sammen med det brede flertal, der sætter kursen, og ikke et tilfældigt flertal i folketinget gennem et beslutningsforslag. Jeg synes, det er uklædeligt.

 

Advertisements

EUSSR på hævntogt

Nede i Polen vil regeringen ikke stiltiende finde sig i, at de statsbetalte medier udføre polsk-fjendtlig propaganda og EU haiografi. Desårsag vil man lægge dem ind under en regeringskontrolleret bestyrelse. Det har selvfølgelig ført til, at EUSSR systemet er i panik og forsøger sig med en Nyrup, her og her, mod polakkerne. BT beretter:

København: EU gør klar til sanktioner imod Polen, efter at landet har taget det første skridt imod direkte kontrol af sine statsejede medier. Det skriver nyhedsbureauet AFP, der citerer den tyske avis Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Ifølge avisen fortæller EU-kommissær Günther Oettinger, at man overvejer at putte Polen under observation for brud på europæiske kerneværdier. Hvis Polen ikke ændrer sin lovgivning, kan den proces ende med, at landet mister sin stemmeret i ministerrådet.

Trækket kommer efter, at Polens parlament tidligere på ugen blev præsenteret for et lovforslag, der indebærer, at chefen for landet statslige medieselskab bliver fyret og erstattet af en bestyrelse udpeget af finansministeriet.

– Loven skal bringe de statslige medier tilbage til polakkerne, sagde medlem af parlamentet for regeringspartiet Lov og Retfærdighed Elzbita Kruk ved fremførelsen af lovforslaget ifølge euobserver.

Som sagt handler det om EU traktens artikel 7, som iøvrigt nazistsønnen Poul Nyrup gerne vil have æren for, fordi den kom med i kølvendet på hans overgreb mod det demokratiske Østrig. Traktaten findes her og artikel 7 i sin helhed:

Artikel 7
Overtrædelse af principper
1. På begrundet forslag af en tredjedel af medlemsstaterne, Europa-Parlamentet eller Kommissionen kan Rådet med et flertal på fire femtedele af sine medlemmer efter samstemmende udtalelse fra Europa-Parlamentet fastslå, at der er en klar fare for, at en medlemsstat groft overtræder principper i artikel 6, stk. 1, og rette
passende henstillinger til denne medlemsstat. Inden Rådet fastslår dette, hører det den berørte medlemsstat, og det kan efter samme fremgangsmåde anmode uafhængige personer om inden for en rimelig frist at fremlægge en rapport om situationen i den pågældende medlemsstat. Rådet efterprøver regelmæssigt, om de forhold, der har fået Rådet til at fastslå ovennævnte, stadig er gældende.
2. Rådet kan i dets sammensætning af stats- og regeringschefer med enstemmighed på forslag af en tredjedel af medlemsstaterne eller Kommissionen og efter samstemmende udtalelse fra Europa-Parlamentet fastslå, at en medlemsstat groft og vedvarende overtræder principper i artikel 6, stk. 1, efter at have opfordret den
pågældende medlemsstats regering til at fremsætte sine bemærkninger.
3. Hvis en overtrædelse som omhandlet i stk. 2 er fastslået, kan Rådet med kvalificeret flertal beslutte at suspendere visse af de rettigheder, der følger af anvendelsen af denne traktat på den pågældende medlemsstat, herunder de stemmerettigheder, der er tillagt repræsentanten for den pågældende medlemsstats regering i Rådet. Rådet tager i så fald hensyn til en sådan suspensions mulige følger for fysiske og juridiske personers rettigheder og forpligtelser. Den pågældende medlemsstat er under alle omstændigheder fortsat bundet af sine forpligtelser i henhold til denne traktat.
4. Rådet kan senere med kvalificeret flertal beslutte at ændre eller tilbagekalde foranstaltninger, der er truet i medfør af stk. 3, som følge af ændringer i den situation, som har ført til, at de blev indført.
5. Ved anvendelsen af denne artikel træffer Rådet afgørelse uden at tage den pågældende medlemsstats regeringsrepræsentants stemme i betragtning. Det forhold, at medlemmer, der er til stede eller repræsenteret, undlader at stemme, hindrer ikke vedtagelsen af de i stk. 2 omhandlede afgørelser. Kvalificeret flertal defineres som samme forholdsmæssige andel af de berørte rådsmedlemmers væg-
tede stemmer som den, der er fastsat i artikel 205, stk. 2, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab. Dette stykke gælder også, hvis stemmerettigheder suspenderes i medfør af stk. 3.
6. Ved anvendelsen af stk. 1 og 2 træffer Europa-Parlamentet afgørelse med et flertal på to tredjedele af de afgivne stemmer og et flertal af sine medlemmer.

“Flygtninge”

Polens udenrigsminister, Grzegorz Schetyna, har et indlæg i JP omhandlende muhammedaner importen, hvis fortsættelse er et kardinal punkt for den islamofile junta i EUSSR nede i Bryssel. Uden rigsministeren prøver, at indføre lidt sund fornuft, hvad der givet vil vise sig håbløst. Han skriver bl.a.:

Dilemmaet vil kun blive værre, hvis Europa ikke taler med én stemme. Europa er nødt til at tage afgørende skridt i solidaritetens ånd, men er også nødt til at tage ansvar for sine borgeres sikkerhed.

Hvilket burde være den indlysende første priotet.

Polen modsætter sig på ingen måde at tage imod flygtninge. I juli, før migrationskrisen havde nået de desperate højder, vi ser i dag, erklærede Polen sig villig til frivilligt at give husly til 2.000 flygtninge fra Syrien og Eritrea. I de seneste 20 år er næsten 90.000 tjetjenske flygtninge kommet til Polen, som var det første sikre land, de nåede til. Vi tog imod dem, og vi udviste solidaritet, for polakkerne ved, hvad det vil sige at behøve hjælp fra udlandet i nødens stund.

Vi oplevede det på egen krop, da krig og undertrykkelse herskede i vores land. Det er af samme grund, vi hjælper de hundredtusindvis af migranter fra Ukraine, som er rejst til vores land, ikke kun for at undslippe konflikt, men også i jagten på et bedre og mere stabilt liv. Vi vil fremover fortsat udvise en sådan solidaritet over for dem, der har allermest brug for den, afhængigt af hvordan situationen udvikler sig. I dette lys anser vi et kvotesystem for en lappeløsning, der ikke fuldt ud tager fat om problemet.

Førsteprioriteten må være at forsegle EU’s grænser. Kun sådan vil vi være i stand til at undgå yderligere kaos og brutale træfninger langs grænserne. Selv lande, der indtil for nylig har udvist en meget åben holdning til at tage imod flygtninge, indser nu, at de er blevet overvældet af problemets størrelse. Derfor er vi nødt til at blive bedre og mere effektive til at samarbejde med EU’s naboer.

Naturligvis. En islamisering af europa skal undgås for enhver pris, og vi skylder muhammedanerne mindre end intet. Og det såkaldte samritaner princip gælder nu engang ikke for kristne som gruppe og slet ikke overfor folk der anser os for vantro og på alle måder kun er ude på at udnytte os og i sidste ende udslette os.

Vi skal sikre, at tilbagesendelsesaftaler bliver håndhævet. Der skal indføres omhyggelig grænsekontrol. Dette kræver assistance fra vores side. Vi er nødt til at styrke infrastrukturen i EU’s grænsestater. Vi skal uden videre investere i modtagelsescentre for flygtninge, hvor de kan blive identificeret, og hvor det på grundlag af deres oprindelsesland kan blive vurderet, om de rent faktisk er flygtninge eller snarere økonomiske migranter. Det ville også bidrage til vores bestræbelser i denne henseende, hvis der ud fra passende kriterier blev udarbejdet en EU-liste over sikre lande.

Formanden for Europa-Kommissionen, Jean Claude-Juncker, omtalte for nylig mange af disse forslag i sin State of the Union-tale. Men vi er nødt til at handle mere effektivt – og hurtigere. Frontex, EU’s grænsekontrolagentur med sæde i Warszawa, skal styrkes, så det kan spille en større rolle der, hvor der er mest behov.

Hvis krisen ikke holdes under kontrol, vil den sandsynligvis få indvirkning på vores politik, vores økonomier og på vores samfund som helhed. I ethvert EU-land findes der i større eller mindre grad højlydte elementer, som spiller på populisme, modsætninger og sociale frygtforestillinger. Hvis vi ikke træffer dristige beslutninger i dag, vil døren stå åben for disse elementers valgsejr i morgen.

Vi må ikke lade flygtningekrisen splitte Europa og sætte os op mod hinanden…

For det første har realismen overfor islam ikke noget med frygt at skaffe, men alt med en realistisk virkeligheds opfattelse. For det andet trænger den såkaldte elite, der har påført os det islamiske problem, til at der bliver taget et opgør i en retsal med den, og for de centrale personer en efterfølgende henrettelse. For det tredie har den splittelse allerede indfundet sig ikke blot landene eller indenfor grupper indenfor landene, men sågar inden for familier, hvor det har ført til, at folk ikke længere er på talefod og deltager i begivenheder såsom bryllupper og begravelser.

DI vil den totale indvandring

På JP.dk giver en højtbetalt tosse udtryk for, at foreningen Dansk Industri gerne vil have den aktuelle krise løst ved, såre simpelt, at lukke alle ind. Eller det siger han ikke direkte, han skriger på mere EUSSR, hvor det som bekendt er islamonazien Merkel, der føre ordet. Og hun ser ud til at være fast besluttet på, at fortsætte islamiserings politiken. Hvad der egentligt stikker under kan man kun gisne om.

merkel-17-zivilverteidigung

Merkel på et ungdoms billede

Fra artiklen:

Det kan godt være, at EU-Kommissionen vil fordele 120.000 flygtninge i Europa, og at den danske regering efter en politisk kovending er klar til at modtage 1.000 personer.

Men det er på ingen måde nok til at løse den aktuelle situation, lyder det fra erhvervslivets førende organisation.

»Jeg ville ønske, at Danmark og Europa ser realiteterne mere i øjnene. De talstørrelser, der nævnes, bliver hele tiden større. At få løst det, som kommissionen taler om, er fint. Det er et skridt på vejen. Men det er jo ikke nok,« siger DI-direktøren, der opfordrer Danmark til at finde fælles løsninger med EU-landene om alt fra udenrigspolitik i Mellemøsten, økonomisk nødhjælp til nærområderne og kontrol ved unionens ydre grænser.

Hvis ikke det lykkes, er Danmarks velstand truet, mener Dybvad.

CustomArmor-TNR

Dybthvad på vej til møde med regeringen

Schengen farcen

Ny imperialisterne nede i Bryssel (EUSSR) opfindelse af et system til gænsekontrol slår nye rekorder i absuditet. Mens de titusindervis af muhammendanere, der påstå at være fra Syrien bevidstløst lukkes ind til evig forsøgelse og fortsættelse af den påbegyndte jihad mod den oprindelige befolkning, så er der andre som man godt kan finde ud af at holde væk.

Søfartens Ledere fortæller om det på deres hjemme side, her.

Det er håbløst, det er bøvlet, og det koster en helvedes masse penge at skifte besætning. Det var ikke meningen med MLC-konventionen, siger Fritz Troels Frederiksen, der er overstyrmand for rederiet Norden og medlem af bestyrelsen i Søfartens Ledere.

Problemet er størst i de tilfælde, hvor skibe bliver omdirigeret og ikke kender deres sejlplan mere end få dage frem i tiden. I disse tilfælde kan myndigheder og skibsmæglere ikke nå at skaffe de påkrævede Schengenvisa til de filippinere, som skal påmønstre.

Når filippinske søfolk skal påmønstre i et Schengenland, skal transitvisa søges på det pågældende lands ambassade i Manila. Sagsbehandlingstiderne varierer i forskellige lande.

– Når man sejler med bulk og i tankbåde, ved man ikke nødvendigvis, hvor næste havn er. Det afhænger af, hvor lasterne er. Så kan man blive omdirigeret midt i det hele, og så går det hele op i hat og briller igen, siger Fritz Troels Frederiksen:

“Myndighederne behandler søfolk som immigranter”

Ved Schultz Shipping i Kalundborg oplever Jan Merling, at myndighederne behandler søfolk som immigranter; han kan ikke se den store mening med bureaukratiet.

– Du stikker hånden lige ned i et hvepsebo. Det har de seneste to år været en kæmpe farce. Myndighederne behandler søfolk som immigranter, og der er ikke ræson i de ting, de gør, siger Jan Merling.

Ved Saga Shipping i Skagen har Peter Møller set filippinske søfolk sejle gennem danske farvande og videre mod Rusland, selvom deres kontrakt var udløbet, og de skulle have været hjem til familien.

– Udlændingebekendtgørelsen kræver, at redere eller skibsagenter indvarsler skifte af besætning med 24 timers varsel. Men når et skib kommer ind fra Nordsøen og får radiokontakt i nærheden af Skagen, så er der kun 14 timers sejlads til København, siger Peter Møller, der er operation manager ved Saga Shipping i Skagen:

Må blive om bord

– For os betyder det desværre nogle gange, at vi må sige nej til at tage en person i land, og at manden simpelthen må sejle videre med skibet, fordi immigrationsmyndighederne i Danmark ikke kan tillade, han kommer i land. Han må fortsætte med skibet til for eksempel St. Petersborg og derefter tilbage mod Danmark igen.

Dermed bliver sømandens hjemrejse udsat med et par uger.

– Det kan ikke passe, at en mand, der har fri fra arbejde og skal hjem til sin familie, bliver nægtet at komme i land. Det er ikke en blind passager. Det er en mand, som kommer hjem fra sit job eller skal på job, og bag ham er der en skibsmægler, som sørger for, at han rent faktisk kommer hjem, siger Peter Møller.

Migration er godt. Altid. (punktum)

Og især hvis det handler om, at få skibet negere og muhammedanere til EUSSR, kunne man tilføje.

Både Steen på Snaphanen og Kim på Uriasposten har dem, men hver for sig. De fortjener at blive læst i sammen, fordi de viser, at ideen om et samlet europa gennem opløsning og destruktion forlængste er vokset ud af infatile læse- og skriveværelser. Islam er i den forbindelse blot det opløsningsmiddel, som de ledende sociopater anvender.

Og vi minder om Eurabia konceptet, som ikke er en sammensværgelsesteori, men et kompleks af aftaler mellem EU/europæiske lande og især MENA landene, som skal føre frem til stadig højere integration, med fuldstændig integration som endemålet mellem de to. Mht hvorvidt der er tale om en sammensværgelsesteori, skal man holde sig for øje, at de der påstår dette som oftest er folk, der i øvrigt er tilhængere af mere Eurabia. Hvad vi andre, der ikke ser noget behov integration med den muhammedanske Umma siger er ikke, at der sidder en mastermind et eller andet sted og styre showet. UH kan naturligvis ikke udtale sig om hvordan andre opfatter situation, men her på hotellet er den, at eurobiaprojektet ikke drives frem af naturlige årsager (natur= ikke skabt(afmennesker)), som når et marked konsolidere sig mod færre udbydere, men udelukkende drives frem af politiske ønsker, som oftest funderet i den blå luft eller direkte sociopati. Hertil det udtalte behov for, at belyve opponenter med begreber som der ikke kan redegøres for, såsom racisme og diverse fobier og som i sidste ende tjener som redskab for, at gennemføre “tiltag” mod opponenter.

Peter Sutherland aflevere en stribe statesment’s på BBC, den britiske løgnepresses flagskib. Via Snaphanen:

Peter Sutherland told peers the future prosperity of many EU states depended on them becoming multicultural.

He also suggested the UK government’s immigration policy had no basis in international law.

He was being quizzed by the Lords EU home affairs sub-committee which is investigating global migration.

Mr Sutherland, who is non-executive chairman of Goldman Sachs International and a former chairman of oil giant BP, heads the Global Forum on Migration and Development , which brings together representatives of 160 nations to share policy ideas.

He told the House of Lords committee migration was a “crucial dynamic for economic growth” in some EU nations “however difficult it may be to explain this to the citizens of those states”.

An ageing or declining native population in countries like Germany or southern EU states was the “key argument and, I hesitate to the use word because people have attacked it, for the development of multicultural states”, he added.

“It’s impossible to consider that the degree of homogeneity which is implied by the other argument can survive because states have to become more open states, in terms of the people who inhabit them. Just as the United Kingdom has demonstrated.”

The UN special representative on migration was also quizzed about what the EU should do about evidence from the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) that employment rates among migrants were higher in the US and Australia than EU countries.

He told the committee: “The United States, or Australia and New Zealand, are migrant societies and therefore they accommodate more readily those from other backgrounds than we do ourselves, who still nurse a sense of our homogeneity and difference from others.

“And that’s precisely what the European Union, in my view, should be doing its best to undermine.”

Vi sakser Kims uddrag af en tale, som EUSSRs udenrigskommisær, Federica Mogherini, har holdt:

“I will start with an anecdote. I graduated two years before 9/11 and it was hard at that time to find a professor who would accept that political Islam could be the subject for a dissertation in political science. Italy has a great university system, but I had to go to France with the Erasmus programme to find someone who would consider Islam as a topic not for history, or literature, or cultural studies thesis, but for political science.

A lot has changed since then. In the following years the idea of a clash between Islam and ‘the West’ – a word in which everything is put together and confused – has misled our policies and our narratives. Islam holds a place in our Western societies. Islam belongs in Europe. It holds a place in Europe’s history, in our culture, in our food and – what matters most – in Europe’s present and future. Like it or not, this is the reality.

As Europeans, we should be proud of our diversity. The fear of diversity comes from weakness, not from a strong culture.

I shall be even more clear on that: the very idea of a clash of civilisations is at odds with the most basic values of our European Union – let alone with reality. Throughout our European history, many have tried to unify our continent by imposing their own power, their own ideology, their own identity against the identity of someone else. With the European project, after World War II, not only we accepted diversity: we expressed a desire for diversity to be a core feature of our Union. We defined our civilisation through openness and plurality: a mind-set based on blocs does not belong to us.

Some people are now trying to convince us that a Muslim cannot be a good European citizen, that more Muslims in Europe will be the end of Europe. These people are not just mistaken about Muslims: these people are mistaken about Europe – that is my core message – they have no clue what Europe and the European identity are. …

This is our common fight: to make this concept accepted both in Europe and beyond Europe.

For Europe and Islam face some common challenges in today’s world. The so-called Islamic State is putting forward an unprecedented attempt to pervert Islam for justifying a wicked political and strategic project. … Da’esh is Islam’s worst enemy in today’s world. Its victims are first and foremost Muslim people. Islam is a victim itself.

[…]

We need to show some humble respect for diversity. Diversity is the core feature of our European history, and it is our strength. But we should also show respect for diversity when we look outside our borders. We need to understand diversity, understand complexity. This is difficult, but maybe a bit less difficult for us Europeans. We know diversity and complexity – especially here in Brussels – from our own experience.

For this reason I am not afraid to say that political Islam should be part of the picture. Religion plays a role in politics – not always for good, not always for bad. Religion can be part of the process. What makes the difference is whether the process is democratic or not. That is what matters to us, the key point. …

Inclusiveness can be the key to our success – both when we talk foreign policy and when we deal with our home affairs. … We need to pass a cultural message, to lay the basis for our political message: any attempt to divide the peoples of Europe into ‘us’ and ‘them’ brings us in the
wrong direction. The migrants and us. The Muslims and us. The Jews and us… We learnt from our history that we all are someone else’s ‘other’. The fear of the other can only lead us to new conflicts.

I hope we can work together to increase our self confidence. When we say we are European, we should also remember what is the root of our European culture: our diversity. That is our strength, and we should learn to be proud of it.”

Der er adskillige logiske brister i spil i citaterne her. (og forvansket fakta, men det lader vi ligge)

Sutherland påstår, og får lov til det uden kritisk modspørgsmål, at heterogene samfund sikre økonomisk vækst. Det må være op til Sutherland og dem der deler påstanden, at bevise den. Der findes eksempler på, at import af mennesker har en positiv effekt, Barcelona området omkring 18/19 århundredskiftet og nu om dage Singapoore. Begge steder har der været tale om stærkt selektiv import, og konsekvent eksport af dem der ikke havde noget at byde ind med. Japan er forsat og de skandinaviske lande har været, stærkt homogene som har klaret sig ekseptionelt. Filippinerne og visse lande i sydamerika har har stærkt heterogen befolkninger, og naturressourcer i overflod, og har klaret sig ad h til. At man kan diske op med eksempler på det ene og andet, beviser nu en gang ikke noget i sig selv.

Federica Mogherini påstår (også her er det hende der så må føre et bevis) i to på hindanden følgende sætninger, at 1) årsagen til tidligere krige i europa har været forsøg på at tvinge en samling igennem, men 2) at denne gang er det nødvendigt netop for at undgå krige og 3) denne gang vil det gå godt, fordi dem der står for projektet er drevet af særligt ædle motiver og er særligt ædle mennesker, samt 4) ikke mindst har de et samarbejde med islam. Det er en logik der høre hjemme i en ægteskabelig diskussion om opvask kontra bilvask. Federica Mogherini fremtræder da også som kvinde…

Desuden; hvis projektet er så selvindlysende godt og fornuftigt, hvorfor så ikke tage debatten og beslutningen, inden projektet sættes i værk?

Godt nyt fra EUSSR

Den dårligt orienterede Solveig Gram Jensen beretter i JP, at velorienterede medlemmer af EUSSR-parlamentet (Gram Jensen betegner dem som indvandre-fjendtlige) har dannet en gruppe. Hvilket bl.a. betyder de allernådigst får et tilskud på 25 mil. euro, som vel bl.a. kan bruges på counter-information i forhold til de milliarder EUSSR bruger på lobhudlende islamofil propaganda om egne fortræffeligheder. At dømme udfra Gram Jensens FB er hun i øvrigt positivt indstillet overfor den homopædofile fransk/tyske politiker, Daniel Cohn-Bendit. Fra artiklen:

Det lykkedes ikke for et år siden. Men nu kommer der en ny gruppe i Europa-Parlamentet bestående af EU-kritiske partier på den yderligtgående højrefløj. Sådan lød beskeden fra Marine Le Pen, formanden for det franske yderligtgående højrefløjsparti Front National mandag aften.

Hidtil har kun Liga Nord fra Italien, det østrigske FPO og det belgiske Vlaams Belang villet tage imod invitationen. Men nu skulle to partier mere have sluttet sig til gruppen.

Det bliver afsløret tirsdag formidag, hvem de er. Ifølge det europæiske net-medie EUobserver er der sandsynligvis tale om det polske parti Congress of the New Right og ungarske Jobbik.

Her på UH glæder vi os over at der ser ud til, at komme lidt samling i den velorienterede del af det europæiske politiske spektrum, og især har vi høje forventninger til, at det skal ledes af den smukke og kloge Marine Le Pen, der som bekendt går ind for europæisk samarbejde, men afvise det imperiale Bryssel.