flygtningenævnet

Flytningehjælp i nævn

UH har i flere posteringer undret sig over hvad Dansk Flygtningehjælp egentlig er for en størrelse. Bl.a. score de +50 mil årligt på, at drive sprogskoler. UH posteringer om Dansk Flygtningehjælp, der på et tidspunkt i reklamer betegnede sig selv som en førende logistikvirksomhed, her.

Nu er en tidligere chef i Flygtningenævnet ude med en kritik, som andre, bl.a. i al ydmyghed UH, før ham har rejst: Nemlig det betænkelige i, at Dansk Flygtninghjælp udpeger medlemmer til den rekursmyndighed der afgør asylsager, Flygtningenævnet. Det sker i et læserbrev på JP.dk, hvor Poul Mose Hansen bl.a. skriver:

DFH forsømmer herudover ikke nogen anledning til at tage del i den offentlige politiske debat på udlændingeområdet. Indgangsvinklen er ofte den neutrale eksperts – må man forstå.

Ellers er det overflødigt at DFH indstiller medlemmer af Flygtningenævnet. Min påstand er derfor, at dens medlemmer af Flygtningenævnet repræsenterer DFH’s asylpolitiske holdninger. Da det er en myndighedsopgave, bør organisationen ikke være repræsenteret i Flygtningenævnet. Og hvorfor lige DFH? Hvorfor har man en særlig rolle i konkurrence med mange andre humanitære organisationer? Det rigtigste vil derfor efter min opfattelse være at fjerne DFH’s medlemmer af Flygtningenævnet.

Stærkt betænkeligt

Et forhold, der er ukendt for rigtig mange mennesker, er, at Dansk Flygtningehjælp i mange år har fået tilsendt alle Flygtningenævnets afgørelser, ovenikøbet uden at sagerne er anonymiseret.

DFH fører et register over sagerne, som ikke findes tilsvarende hos myndighederne. Det giver selvsagt organisationen en særlig og unik mulighed for at instruere deres medlemmer af Flygtningenævnet, herunder benytte oplysningerne til at begære sager genoptaget.

Det er efter min opfattelse stærkt betænkeligt, at DFH har adgang til nævnets afgørelser i ikke anonym form og dermed en særlig mulighed for indflydelse på myndighedsopgaven.

Jihadist må komme til DK

Det fortælle Al-Ritzau i et telegram, at det Dansk-fjendtlige “Flygtningenævnet” har besluttet. Fra telegrammet:

Flygtningenævnet, som har omstødt Udlændingestyrelsens afgørelse, skriver i afgørelsen, at der ikke er grund til at antage, at manden har deltaget i aktiviteter til fare for Danmarks sikkerhed siden 1. marts i år.

Datoen er afgørende, da loven om syrienskrigere trådte i kraft 1. marts og ikke virker med tilbagevirkende kraft. Dermed kan Flygtningenævnets afgørelse få betydning for fremtidige sager.

– Det her viser, hvor vigtigt det var at få vedtaget lovgivningen, så det ikke sker igen. Sagen falder ud, som den gør, ene og alene fordi loven først har virkning fra 1. marts, så det er pokkers ærgerligt, at man ikke har lavet den før, siger Inger Støjberg til DR Nyheder.

Nu er der ikke tale om, at gøre ting strafbare hvorfor det vil være uproblematisk at genneføre et indrejseforbud for den pågældende.

1) det er ikke nogen straf ikke at måtte rejse ind eller bosætte sig i Danmark

2) at man når man forhøjer strafferammer vil se, at folk der har begået noget før forhøjelsen, men hvis sag først kommer for retten efter, skam bliver idømt en højere straf end de kunne forvente på gerningstidspunktet

Desuden udgør han faktisk en trussel.

I Flygtningenævnet sidder der stærkt islamofile medlemmer udpeget af Dansk Flygtninghjælp. Det er nok her årsagen til afgørelsens udfald skal findes.

 

Flygtningehjælp i Flygtningenævnet

Den altid skarpe Mogens Camre – af islamofile ofte kaldet Mogens Gascamre – har i det seneste via internet tilgængelige nummer af Danskeren, nr. 3 2014 (s. 2), fremdraget, hvor mange asylansøgere der faktisk lykkes med at opnå ophold:

Antallet af ”asylansøgere, der er overgået til realitetsbehandling, registreringstallet” har udviklet sig således:
2009: 2.022, anerkendelsesprocent 44
2010: 2.844 –                                         38
2011: 3.600 –                                          33
2012: 3.386 –                                         46
2013: 5.144 –                                          55
2014: 2.512 –                                          62
Tallet for 2014 gælder for årets første 5 måneder, og hvis tendensen blot er konstant, vil året nå et antal på over 6.000.
Stigningen kan naturligvis skyldes flere forhold, men det er bemærkelsesværdigt at der kommer et vedholdene spring op ad i 2012.
Netop i 2012 fik Dansk Flygtningehjælp, en selvsupplerende islamofil forening igen lov til, at udpege medlemmer til det der kaldes et “domstolsligenende organ”, Flygtningnævnet. Betænkningen over ændringerne til udlændingeloven kan læses her. Et billede på hvorfor de islamofile er optagede af, at få Danks Flygtninghjælp tilbage i nævnet: Fra Betækningen:

En gruppe udlændinge har for år tilbage fået en tidsubegrænset opholdstilladelse efter mere lempelige regler. Hvis de fremover ønsker en familiesammenføring, skal de ifølge lovforslaget leve op til de nye regler, hvilket efter EL’s mening er helt unødvendigt. Borgere, der har haft tidsubegrænset ophold i en årrække, må anses for at være velintegrerede og bør uden videre have samme ret til familiesammenføring som dem, der først får tidsubegrænset opholdstilladelse i 2012.

Med udvidelsen af Flygtningenævnet fra tre til fem medlemmer styrkes retssikkerheden, og nævnet får tilført en ekspertise med medlemmer udpeget af Dansk Flygtningehjælp. EL hæfter sig dog ved, at det ikke sker på de betingelser, der var gældende, indtil det tidligere folketingsflertal i 2002 afskar Dansk Flygtningehjælp fra at udpege medlemmer til nævnet. Dengang modtog Dansk Flygtningehjælps asylafdeling sagsakterne i de enkelte flygtningenævnssager og kunne helt konkret diskutere dem med de af flygtningehjælpen udpegede nævnsmedlemmer, der som bekendt ikke er ansat i Dansk Flygtningehjælp. Hvis formålet virkelig er at styrke nævnets ekspertise, bør man finde en konstruktion, så nævnsmedlemmerne i lighed med praksis før 2002 fuldt ud kan trække på den professionelle ekspertise i Dansk Flygtningehjælps asylafdeling.

Medlemmerne af Flygtningenævnet der er udpeget af Dansk Flygtningehjælp, og som derfor kan formodes at være generelt inhabile er følgende:
 • Cand.jur. Charlotte Barslev
 • Konsulent, cand.scient.pol. Dorte Broen
 • Forskningschef, Ph.d., Thomas Gammeltoft-Hansen
 • Cand.jur. Ph.d. Rikke Gottrup
 • Advokat Thomas Trier Hansen
 • Advokat Peter Hellmers
 • Vicedirektør Louise Holck
 • Specialkonsulent, cand.jur. Louise Juelskjær
 • Cand.jur. Claus Juul
 • Seniorforsker, Ph.d., Peter Vedel Kessing
 • Cand.jur. Nina Marie Lassen
 • Adjunkt, Ph.d., Jesper Lindholm
 • Konsulent, MSc Antrolopologi Birgit Lindsnæs
 • Fuldmægtig cand.jur. Anna Karina Heiss Mathiassen
 • Professor Bjørn Møller
 • Head of Legal and Advocacy Team Hanne Elisabeth Pilegaard
 • Ph. d. Hans Kornø Rasmussen
 • Professor Jens Vedsted-Hansen
 • Seniorforsker, Ph.d. Kathrine Vitus
 • Konsulent Else Abildtrup Østergaard
Bestyrelsen for Dansk Flygtningehjælp udgøres pr. 22. maj 2014 af følgende:
Stig Glent-Madsen, Formand (FU)
Birgit Buddegård, Amnesty International (FU)
Nina Boel Monrad, Amnesty International
Jannie Merete Pedersen Dansk Erhverv
Søren Hougaard, Dansk Folkehjælp
Lotte Thrane, Dansk Forfatterforening
Lise Bostrup, Dansk Forfatterforening
Elisabet Diedrichs, Dansk Kunstnerråd
Torben Glarbo, Dansk Kunstnerråd
Bent Lexner, Det Jødiske Samfund i DK (FU)
Linda Herzberg, Det Jødiske Samfund i DK
Jørgen Estrup, FN-Forbundet
Bente Rich, FN-Forbundet
Ole Olsen, FN-Forbundet
Merete Jensen, Folkekirkens Nødhjælp
Ilse Fjalland, Frivillig (FU)
Tove Munk, Frivillig
Anders Christiansen, Frivillig
Peter Kellermann Brandorff, Ibis (FU)
George Garbutt, Ingeniører uden Grænser
Hans-Henrik Lund, Kirkernes Integrationstjeneste (FU)
Lis Ehmer Olesen, Kvinderådet
Søren Laursen, LGBT
Rasmus Hundsbæk Pedersen, LGBT
Bent Nicolajsen, MS (næstformand FU)
Dennis Nedergaard Larsen  DFUNK (DanskFlygtningehjælps Ungenetværk, observatør i FU)GÆSTERFinn Schwarz, Dirigent
Svend Duelund Jensen, Ernst & Young
Michael Bach, RevisionskomMen
Bent Melchior, Æresmedlem, tidligere medlem af FU og formand for asyludvalget
Sekretariatet består af:
Andreas Kamm, Generalsekretær
Gitte Busk Grønbech, Koordinator (referent)
Vibeke Bach Madsen, Udviklingskonsulent
Ann Mary Olsen, International chef
Christian Jacob Hansen, Head of Africa Unit
Shanna Jensen, Head of Regional Operations
Anette Christoffersen, Leder, Integration
Gerhard Korbo, Chef for Lærdansk
Hans Christian Knudsen, Chef for Integrationsnet
Heri Krner, Forstander, Lærdansk Arhus
Lone Tinor-Centi, Sektionsleder Frivillig
Mette Blauenfeldt, Sektionsleder Videnscenteret
Eva Singer, Leder, Asyl & Repatriering
Anders Maegaard, Leder, Ressource & Udvikling
Inger Bonnesen, Sektionsleder Intern Service
Pernille Rostrup Hansen, Regnskabschef
Dansk Flygtningehjælp er ikke blot en forening, men et mangehovedet uhyrer. Omsætningen i 2012 var 1,7 milliard og overskuddet 30 millioner.
Klik for større billede.
flygtningeindustrien