lfs

Jan Hoby metoden

Medie- og kulturmogulen, Morten Hesseldal, der var ven med ”journalisten” Jan Stage om hans arbejdsmetode:

Det cubanske efterår lægger ud med at gengive beskyldningerne mod Stage for at pynte på sandheden – hvorfor var det vigtigt at få med?

MH: At arrangere virkeligheden var en del af Jans journalistiske metode, der derfor også tit lå tættere på essaystik end på traditionel journalistik. Dermed fik han lavet nogle helt fantastiske reportager, der ofte kom sandheden meget tættere end ved såkaldt ’objektiv journalistik’. Jeg er glad for, at ikke alle journalister går til opgaven som Jan, men jeg er omvendt utrolig glad for, at han gjorde, som han gjorde. Det fik formidlet nogle sammenhænge, følelser og situationer, som traditionel journalistik ikke kommer bare i nærheden af. Det samme gjorde Hemingway i øvrigt.

En injuriesag anlagt af det hedengangne ”Frie Fritidshjem og Børnehaver” illustrere fint hvorledes nogle fagforeninger kan finde på at opførere sig og i særdeleshed visse af deres ansats_valgte sagsbehandlere kan te sig, i det her tilfælde den fra debat tv så kendte debatskriger og sagsbehandler i pædagogfagforeningen LFS, pomade kommunisten Jan Hoby. Tidligere om Jan Hoby, her.

Hoby er kendt fra mindst et andet tilfælde af tilsvarende optræden, nemlig som anstifter af, at halvdelen (cirka 10) af psykolog Nicolai Sennels psykolog kolleager på en af skolepsykologklinikerne under Købehavns Kommune, anklagede ham for ”racisme”.

Metoden er enkel nok, man griber fat i et eller andet som en eller anden man ikke kan li’ har sagt eller gjort, eller endnu bedre; at andre fortæller om noget de mener at vide om den man ikke kan lide har sagt eller gjort, som man så kan bringe frem for myndigheder, medierne eller domstolene. En combo af de to første er klart at foretrække, bl.a. fordi man i hvert fald overfor offentligheder kan fylde godt og grundigt på med påstande der ikke kan kontrolleres af udenforstående pga. at offentlige instanser naturligvis ikke kan give aktindsigt i personsager i almindelighed. En ”metode” der er en intrigant teenage tøs, eller en middelaldrene rejkælling på heksejagt værdig.

Imidlertid kan det jo gå galt, som f.eks. i den sag, der citeres fra nedenfor. Sagen handler om en pædagogmedhjælper der bliver fyret pga for meget sygefravær, LFS finder ikke anledning til at gå ind i sagen af den grund. LFS har derimod i forvejen har et eller andet kørende med den pågældende institution. Institutionerne er en del af ”Frie Børnehaver og Fritidshjem” (FBF). Den fyrede medarbejde retter i en mail til LFS/fællestillidsmand/Jan Hoby en stribe grove anklager med tilhørende ukvemsord om og mod den pågældende leder af institutionen. LFS/Jan Hoby får med afsæt i mailen sat institutionen under skærpet komunalt tilsyn. Lederen af institutionen og FBF svare igen med en injurie sag. – Hvilket i øvrigt fint viser hvornår injuriesager giver mening.

Sagen var igennem By, Lands, og Højesteret. Jan Hoby og LFS blev ikke som de ynder at omtale det frifundet, men By og Højsteret fandt, at der forelå straffrihedsgrunde for de grove injurier pædagogmedhjælperen og Jan Hoby/LFS havde fremsat.

At Jan Hoby nære animositet mod Landsforeningen frie børnehaver og fritidshjem kom f.eks. til udtryk i en artikel på det marxistiske/kommunistiske Kritiskdebat.dk tilbage i 2009:

Mere arbejdsglæde, lettere administration, effektiv styring, direkte borgerindflydelse, besparelser uden serviceforringelser og mere selvbestemmelse. Det er ikke pæne ord det skorter på når JensTerp skal rose de selvejende institutioner fortræffeligheder. Effektiv styring og lettere administration er to af de påstande, som slynges ud i luften som argumenter for flere selvejende institutioner. Det er i bedste fald en sandhed med modifikationer. I artiklen fremlægges ingen saglig argumentation for at det skulle være tilfældet. Udmeldingerne virker derfor som ren overlevelsesstrategi fra Jens Terps side. Landsforeningen for Frie Børnehaver og Fritidshjem ser det nærmest som en naturlov, at selvejende institutioner er bedre til styring og administration end de offentlige. Det er ingenlunde tilfældet. Tværtimod nyder de selvejendeinstitutioner godt af kommunernes administrative og økonomiske håndsrækning. Kommunerne betaler nemlig et ekstra særligt administrationsgebyr til de selvejende institutioner.

Fra forklaringer gengivet i Byrettens dom:

Lederen af børnehaven

“Det gik altid voldsomt mod forældre med fremmed baggrund. Hun blev ofte kaldt psykopat og som jeg husker tydeligt en forældre sagde; “Det kvindemenneske er syg i hovedet og burde spærres inde..”

Der er afgivet partsforklaring af sagsøger B, A og C og vidneforklaring af D.

Sagsøger B (lederen af institutionen) har forklaret, at hun er uddannet pædagog. Hun har været ansat i institutionen i knap 25 år og siden 2000 som leder. Hun har aldrig haft klager eller skærpet tilsyn. Hun har ikke fået klager fra forældrene, hverken mundtlige eller skriftlige. Hun var sygemeldt fra marts 2010.

A (pædagogmedhjælperen) blev opsagt på grund af for meget sygefravær. Hun ville ikke anerkende dette sygefravær. Hun sagde, at når hun havde en lægeerklæring, skulle dette trækkes fra. Det skulle det jo ikke. De havde ikke bedt om en lægeerklæring. LFS blev inddraget, da sagsøger indkaldte hende til en syge- og omsorgssamtale. LFS har ikke gjort indsigelse mod opsigelsen.

Foreholdt sagsøgers påstandsdokument udsagn 8, forklarede hun vedrørende forældre med fremmed baggrund, at Børnehaven Ø ofte bliver anbefalet mellem forældre med fremmed baggrund indbyrdes. Børn af de forældre, hun har haft, ønsker plads i institutionen. De har tradition for børn med fremmed baggrund i børnehaven. Antallet af disse er for nedadgående efter privatiseringen. Der er også personale fra forskellige lande. Der er pt. 60 børn i institutionen.”

Hun har drøftet injuriesagen med Frie Børnehaver. Hun har holdt dem underrettet om, hvad der skete i sagen.

Hun ved ikke noget om, hvorvidt der er tale om en faglig kamp mellem Frie Børnehaver og LFS. Det er ikke noget, hun har talt med dem om.

Børnehaven Ø er en spydspids for Frie Børnehaver. Man kan ikke have en leder, som der er rettet sådanne beskyldninger mod.”

Sagsøgte A (pædagogmedhjælperen) har forklaret, at hun er født og opvokset i Polen. Hun kom til Danmark i 1989. Hun var da 23 år. Det var svært at lære dansk. Det kan godt være, at hun kommer til at overdrive, når hun er følelsesmæssigt påvirket. Hun blev ansat i Børnehaven Ø fra 1. januar 2010. Hun startede først 4. januar 2010. Hun blev ansat som vikar. Hun blev fast ansat, meget muligt fra 1. februar 2010. Mellem personalet var samarbejdet fint. B var meget optaget af sit arbejde på kontoret og var ikke meget ude på stuerne. Folk smågræd i hjørnerne. Man fik at vide, at sagsøger havde sagt et eller andet, fordi den pågældende havde gjort noget forkert. Det var ikke rart at være der.

Foreholdt bilag 2, forklarede sagsøgte, at hun ikke blev opfordret til at skrive denne mail af Q (fællestillidsmand med arbejdsplads/kontor hos LFS og Jan Hoby som chef). Sagsøgte havde det så dårligt. Hendes krop reagerede voldsomt. Hun kastede op og kunne ikke spise. Derfor satte hun sig ned og skrev mailen. Redegørelsen blev lang, for hun havde meget at sige.”

Hun har drøftet sagen med repræsentanter fra LFS. Alle har behandlet det som en personsag. Der er ingen, der har behandlet det som en sag om mellem Frie Børnehaver og LFS.”

Foreholdt bilag A-F, forklarede sagsøgte, at hun har fået klagerne udleveret af forældrene. Sagsøgte har sendt dem til LFS, der har sendt dem videre til X-by Kommune.

Hun undrer sig ikke over, at forældrene først klagede halvandet år senere. Hun tænkte, at de endelig fik mulighed for at klage. Måske havde de været bange for at klage. Hun drøftede ikke indholdet med forældrene. Hun mødte L, som havde kontakt med nogle af forældrene. Sagsøgte havde kontakt til N og Gs mor.

Foreholdt bilag 2, forklarede sagsøgte, at chikanen for eksempel var, at da sagsøgte var tilbage efter 3 dage, sagde sagsøger til sagsøgte, at hun havde “været syg samtidig med sin stuekollega i juni 2011”. Sagsøgte tog det til sig og lukkede det inde i sig selv. Hun klagede sig ikke til fagforeningen. Hun har set alle medarbejdere græde. Hun er helt overbevist om, at de græd på grund af sagsøger. Det undrer hende ikke, at medarbejderne ikke har klaget over sagsøger. De tør ikke at sige noget, når der kommer tilsyn Det er, fordi sagsøger har så megen magt.

Hun har ikke selv set, at sagsøger har sparket en forælder. K har fortalt, at sagsøger har sparket en forælder.

Der har altid været en skarp tone over for forældre med fremmed baggrund. Hun ved ikke, om man kan sige, at sagsøger er racistisk. Hun behandlede generelt ikke-etniske danskere dårligt. Nogen blev bedre behandlet end andre. Etniske danskere blev bedre behandlet end de øvrige. Tidligere og nuværende medarbejdere kan bevidne det. En rengøringsassistent, der har været på Ø i 11 år, kan måske sige noget om det. Sagsøgte har hørt, hvordan sagsøger har behandlet rengøringsassistenten.

C (Jan Hoby) har forklaret, at han er næstformand i LFS. Han har ansvaret for at formulere de vedtagne politikker. Han har institutionssager, dvs. hvor der er samarbejdsvanskeligheder. Han er næstformand for hovedsamarbejdsudvalget. Han har faglige sekretærer og tillidsrepræsentanter, der bistår ham. Hovedvægten i hans arbejde er politikformulering og forhandlinger med politikere og embedsmænd. En meget sjælden gang har han selv en personsag.

FOA og FLS har i mange år været modstandere af privat udlicitering. Det samme er det politiske flertal i X-by. Frie Børnehaver er en samarbejdspartner. Han kan godt skille personsagsbehandling og overordnede politikker. Han kan godt genkende, at han har en kontrovers med P fra Frie Børnehaver. Det har været et længe kendt krav fra FLS, at man herfra mener, at alle institutioner bør være kommunale. BUPL har en anden holdning. Denne generelle politiske holdning har intet med konkrete sager at gøre.

Foreholdt bilag 5, forklarede han, at han sagtens kan huske sagen. Den vedrørte en medarbejder ved navn K, der havde bedt om en uges ferie til at køre sin datter ind i institution efter endt barsel. Der havde været et langt tovtrækkeri. Sagsøger havde været meget ufleksibel med hensyn til at imødekomme Ks rimelige ønske. Han blev meget stødt på manchetterne over sagsøgers holdning. Han mener, at sagsøgers holdning var i strid med samarbejdsaftalen med KTO §§15-17. Medarbejderen havde bedt om ferie i en uge nærmest et år fremme i tiden. Han fandt, at sagsøgers holdning var anstødelig. Han kendte ikke Ø i detaljer. Han havde ikke nogen klager fra forældre i baghovedet. Han forholdt sig udelukkende til den konkrete sag.

Q er fællestillidsrepræsentant. Hun er ansat hans afdeling, og han har dagligt ansvar for hende. Udgangspunktet er, at de kvalitetssikrer det materiale, de sender videre til Kommunen. De har en skærpet indberetningspligt. Breve bliver læst igennem. Der bliver afholdt et møde med det medlem, der klager. Medlemmet skal kunne “stå på mål” for det, der bliver sagt.

Fællestillidsmænd i LFS her

Det pågældende medlem har forklaret, hvad der var problemet. Medlemmet har i dag undskyldt brugen af ordet Gestapo. Han mener, at ordet Gestapo er skudt over målet. FLS har ment, at medlemmet havde så mange kritikpunkter, at brevet burde sendes til kommunen.

Udgangspunktet er, at der tidligere havde været en sag. Tilsyn vil aldrig afsløre ting, som A har forklaret om. Folk er bange for at miste deres stilling, og forældrene er bange for, at en klage skal gå ud over deres børn.

Vedrørende tvangsfodring forklarede han, at der i dag er afgivet forklaring om, at børn er blevet krænket i spisesituationen. Der er andre medarbejdere, som har forklaret LFS om dette, Der er en konkret medarbejder, som ikke har ønsket at stå frem. Dette viser, at der foregår pædagogisk uhensigtsmæssige handlinger og situationer. Det at tvinge et barn i spisesituationen er pædagogisk uhensigtsmæssigt. Det er et led i en magtrelation. Det kan diskuteres, om man burde bruge udtrykket “tvangsfodring”. Der er ingen grund for sagsøgte til at tro, at medlemmet skulle lyve. Der er sket kvalitetssikring.

Foreholdt bilag 8, forklarede han, at han har været og er en inkarneret kritiker af X-by Kommunes pædagogiske tilsyn. Det er rigtig svært at opfange noget på et sådan tilsyn. Hvis en medarbejder bliver spurgt om pågældende har noget at udsætte på lederen, vil den pågældende næppe svare, at den er helt gal. Der er rigtig store problemer med tilsynet. Derfor er der indført klynge-institutioner på det kommunale område. Dette har hævet kvaliteten. Han vil ikke bruge ordet Gestapo. Hvis man reagerer, som det er fremgået i dag, på medarbejderes og forældres henvendelser og kritik, mener han ikke, at det lever op til kravene til en leder.

Det pædagogiske tilsyn af Ø og andre private institutioner har ikke været tilstrækkeligt og ikke levet op til kravene til et pædagogisk tilsyn. Institutionen brude have været gennemgået med en tættekam.

Kvalitetssikring er, at medarbejderen skal “stå på mål”. Kritikken skal også have “en vis gang på jorden”. Fagforeningen har ret til at fremføre medlemmers kritik.

D har forklaret, at hun er ansat i X-by Kommunes afdeling for privat børnepasning og kommunal dagpleje.

I sommeren 2012 modtog hun klager over Ø. Hun ringede til den tilsynsførende og sagde, at det var alvorligt, og at de skulle derud med det samme. De tog derud dagen efter. Lederen var meget forbavset over, at de kom.

Byretten konklusion er, at LFS og pædagogmedhjælperen har rejst krænkende sigtelser mod lederen som de ikke kunne bevise, men at straffrihedsgrundende vejer tungest og kommer derfor frem til straffrihed fordi der er tale om et forsøg på at varetage berettigede interesser.

Oven på ”sejren” i Byretten kunne man på FOAs hjemmeside bl.a. læse:

FOA og LFS har vundet en injuriesag, som var anlagt mod en pædagogmedhjælper af Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem på vegne af en institutionsleder for en privat børnehave i København.

Pædagogmedhjælperen var blevet sagsøgt for injurier, fordi hun havde meldt sin tidligere arbejdsgiver for blandt andet at ”tvangsfodre børnene” og skrive ”Det ligner Gestapo-metoder og ikke en børnehave”.

Selv om flere af pædagogmedhjælperens udtalelser normalt ville have været på kant med injurieloven, blev hun frikendt i byretten, fordi hun varetog børnenes interesser.”

og

Næstformand i LFS Jan Hoby aflagde vidneforklaring i retten, hvor han oplyste, at LFS har haft andre sager imod institutionen. Han ser dommen som en vigtig sejr for offentligt ansattes ytringsfrihed.

Man har en skærpet indberetningspligt som offentligt ansat og som pædagogmedhjælper. Man er barnets advokat og skal ikke tøve med at indberette svigt og overgreb, fordi man frygter at blive anklaget for injurier,” siger han til Fagbladet FOA.

Sagen blev afgjort i Københavns Byret den 10. januar, hvor pædagogmedhjælperen og LFS blev frikendt.”

Landsrettens dom:

C (Jan Hoby) har supplerende forklaret blandt andet, at LFS har en aftale med kommunen om, at man videresender medlemmers klager ucensureret. LFS fungerede således også i denne sag alene som budbringer af As klage, idet den, der klager, selv må stå på mål for indholdet af sin klage. Han fastholder sin kritik af det kommunale pædagogiske tilsyn, som aldrig påviser alvorlige fejl. Det er altid andre, herunder forældre og personale, som gør kommunen opmærksomme på fejl, og han ville ønske, at flere ansatte og forældre ytrede sig om kritisable forhold. Det skærpede tilsyn med Børnehaven Ø har dog virket på den måde, at forholdene tilsyneladende har bedret sig, men det siger intet om, hvorledes forholdene var forud herfor.

Højesterets dom.

Højesteret finder ikke grundlag for at afvise appellantens anbringende om, at A (pædagogmedhjælperen) ikke kan dømmes for en formulering i mailen fra LFS, Landsforeningen for Socialpædagoger, som hun ikke selv har anvendt. Da A ikke selv har anvendt udtrykket ”tvangsfodrer”, finder Højesteret, at der ved vurderingen af hendes udsagn skal ses bort fra dette udtryk.

Såvel A som LFS har erkendt, at udtalelsen om ”Gestapo-metoder” er en ærekrænkende sigtelse, som ikke burde være fremsat. Sigtelsen er allerede derfor ikke fremsat i god tro, men i bevidst skadevoldende øjemed. Sigtelsen er uhørt grov og falder klart uden for det område, som underretningspligten efter serviceloven berettiger til. Selv efter As egne forklaringer er der heller ikke grundlag for de øvrige særdeles grove sigtelser, hun har fremsat.

Efterfølgende kommenterede Generalsektretæren for FOA, kommunisten Dennis Kristensen, afgørelsen således i et af FOA bladene:

Disse udtalelser fik lederen til at sagsøge pædagogmedhjælperen for injurier. Pædagogmedhjælperen var først blevet frikendt i Byretten, men blev senere idømt dagbøder i Landsretten. Nu har sagen så nået sin afslutning med frikendelse i Højesteret.

Der er en vigtig og principiel afgørelse, som vi er glade for i FOA. Det er ikke fordi, at vi skal slå os op på at anvende bramfri udtalelser. Men det er en afgørende forudsætning for en velfungerende offentlig sektor at ansatte har muligheden for at sige fra – og at henvendelser til tilsynsmyndigheder behandles konkret og forsvarligt,” siger FOAs formand Dennis Kristensen i en pressemeddelelse.

Afgørelsen fandt også vej til den skriftligeberetning til FOAs kongres, som afholdes hvert 4′ år:

Sag vundet i Højesteret 29. august 2016 – ytringsfriheds grænser

Højesteret fandt, at det var inden for ytringsfrihedens grænser, da en sygemeldt pædagogmedhjælper i 2012 påpegede stærkt kritisabel adfærd hos en leder i en børnehave og først gik til sin fagforening og dernæst til kommunen med anklagerne.

Pædagogmedhjælperens ordvalg i henvendelsen til kommunen havde været meget skarpt. Bl.a. blev det påpeget, at lederen tvang børn til at spise. At lederen var voldelig over for en forælder. Og at lederen havde et alkoholproblem. Pædagogmedhjælperen nævnte at ’det ligner Gestapometoder’.

Disse udtalelser affødte en injuriesag fra den pågældende leder mod pædagogmedhjælperen. Pædagogmedhjælperen vandt først sagen i byretten, men modparten ankede den til Landsretten, hvor pædagogmedhjælperen blev idomt dagbøder. I Højesteret blev hun frikendt for injurier. Højesteret har tilkendegivet, at udtalelserne er fremsat i god tro og til berettiget varetagelse af børnenes tarv, og derfor er straffri efter straffeloven § 269, stk 1.

Fagforeningernes tekstprostituerede misbruger det forhold, at byret og siden højesteret fandt at straffrihedsbetingelserne var opfyldt til, at fremstille det som om børnehavelederen var ”skyldig” i de rejste anklager. Det fremgår tydeligt af dommene, at det gør domstolene ikke, samt at to af fem højesteretsdommere ville dømme for udtrykket ”gestapometoder”. Det tangere bagvaskelse overfor børnehavelederen og under alle omstændigheder er det dårlig vejledning til medlemmerne, fordi sagen jo var på vippen i Højesteret. Det havde været redeligt at skrive: ”vi/vores medlem var tæt på at blive dømt, pas på med ukvemsord og anklager uden substans”.

Advokatfirmaet KromannReumert om dommen, her.

Advertisements

Sennels sagen 1 år efter

II.1 Respekt for personens rettigheder og værdighed
Psykologen viser respekt for ethvert menneskes rettigheder, værdighed og integritet og arbejder for at fremme udviklingen heraf. Han respekterer individets ret til
privatliv, fortrolighed, selvbestemmelse og autonomi – i overensstemmelse med
sine øvrige arbejdsmæssige forpligtelser og i henhold til gældende lovgivning.
– Fra Psykologforeningens etiske principper, her.

For omkring et år siden kom Nicolai Sennels igen i vælten, i forbindelse med et venstreekstremt bagholdsangreb og en generel islamofil propaganda indsats overfor offentligheden fra samme. Bagholdsangrebet var ikke rettet mod Nicolai Sennels fysiske person, men mod hans ansættelse som psykolog i Københavns kommunes skolevæsen.

Nøglepunktet i bagholdsangrebet var en henvendelse til Nicolai Sennels arbejdsgiver, angiveligt underskrevet af 11 ud af omkring i alt 20 af Nicolai Sennels kollegaer. Henvendelsen blev viderekolpoteret, ikke mindst af den altid dyrt påklædte pomade kommunist og fagforeningspamper Jan Hoby, næstformand, ikke i en psykologfagforening, men i en pædagogfagforening og socialdemokraten Jonas Bjørn, som om der var tale om en klage. I kølvandet på sagen bad UH om aktindsigt i sagen, bl.a. for at afdække præcist hvem de 11 personer er og hvad indholdet af henvendelsen var.

Jan Hoby med 40k ur på venstre håndled og Lenin i baggrunden.

160119 hoby ur og lenin

Jonas Bjørn, Hoby og islams nyttige blåøjede idiot

160119 jonas bjoern jensen idiot.jpg

Substansen af indholdet er vi blevet bekendt med, mens det ikke umiddelbart er lykkedes med hensyn til identitten på de pågældende. Et af resultaterne af aktindsigt er dog, at det fremgår at man ikke fra forvaltning og klageinstans side ser henvendelsen som noget der er en klage, eller noget der kan give anledning til en ”sag” vedrørende Nicolai Sennels. Man anser henvendelsen som et bekymrings skriv.

Henvendelsen til Københavns kommune vedrørende Sennels er såvidt vides dateret 28. januar, altså cirka midt i al balladen. Men når man læser materialet fra før 28. januar igennem bliver det klart, at Hoby har kendt til at det var en mulighed at den ville falde. Gættet herfra er; at Hoby og én af de 11 kollegaer til Sennels har udarbejdet skrivet forinden sagen brækker og da den så brækker hiver den pågældende kollega skrivet frem og får lokket/overbevist 10 kollegaer til, at stå som medunderskrivere på brevet.

Alle og en hver kan gøre den slags henvendelser og forvaltningen kan gøre med dem hvad de vil. Sådan næsten. Og almindeligvis skal der gives aktindsigt i den slags henvendelser. Fornuværende gør UH ikke mere ud af den side af sagen der handler om identiteten af de pågældende, men hvis der sidenhen skulle dukke noget op, der gør spørgsmålet interesant, vil der blive kigget på det igen.

Hvad angår Hoby og Bjørn så falder de vidst i en kategori som Sebastian Kjeldtoftpå kulturmarxistiske Des-Information i en leder denne uge citerede den terrormyrdede Stéphane Charbonnier for at beskrive således:

Hvilken interesse har mennesker, der virker oprigtige i deres kamp mod racismen, i at få en avis som Charlie Hebdo til at fremstå som racistisk? En avis, der forsvarer udlændinges adgang til at stemme, tildeling af rettigheder til ulovlige indvandrere og antiracistiske love. Burde vi ikke føle os i samme båd? Jo, men man glemmer, at det dybest set ikke er kampen mod racismen, der interesserer dem, men islams fremme.

Hvem der er bagmænd eller bagmand for angrebet kan ikke fastslås, men det kan fastslås, at Jan Hoby optræder som facaden udadtil og, at det nødvendige bagtæppe i form af bekymringshenvendelsen er på plads med 11 underskrivere, hvilket gør at den ikke kan ses som et udslag af f.eks. en enkeltpersons pludselige ophidselse. Det kan sagtens være, at for flertallet af underskriverne er det tilfældigheder, guppepres (der er tale om psykologer) og alt muligt andet tænkeligt og utænkeligt, der gør de skriver under. Men henvendelsen som sådan er ikke tilfældig. Nogen har orkestreret den, og den efterfølgende brug.

Kronologien i angrebet (forsøget på at udøve berufsverbot) mod Nicolai Sennels er nogenlunde således:

jan 15.: arbejderen går i gang http://www.arbejderen.dk/indland/10-grimme-citater-fra-pegidas-danske-bagmand

Den danske talsperson for Pegida, Nicolai Sennels, gør meget ud af at understrege, at formålet med gårsdagens Pegida-demonstrationer var at markere en “bekymring over fundamentalistisk islam og vise sympati med dens ofre – senest med massakren i Frankrig.” Og i sin tale på mandagens Pegida-demonstration i København gjorde Sennels meget ud af at gøre det klart, at Pegida ikke er imod muslimer.

Sennels er tidligere folketingskandidat for DF og kendt som en radikal højrefløjsdebattør på nettet.Men Sennels er samtidig kendt som en radikal højrefløjsdebattør på nettet. Han er tidligere folketingskandidat for Dansk Folkeparti og har skrevet bogen “Blandt kriminelle muslimer”.

I en artikel fra september 2010 på europenews.dk, en engelsksproget hjemmeside der formidler stærkt islamkritiske blogindlæg, skriver Sennels blandt andet, at “næsten halvdelen af verdens muslimer er indavlede” og at indavl fører til “lavere intelligens”.

26. jan 15.

http://www.arbejderen.dk/indland/pegida-leder-ansat-som-kommunal-b%C3%B8rnepsykolog

“Når man arbejder psykologisk med muslimer, bliver det klart, at man ikke kan opfordre en muslim til at lægge sin vrede fra sig. Det ville svare til at bede en cowboy om at lægge pistolerne hjemme på kommoden, inden han skal ud og duellere: Det virker absurd i hans øjne.”

Man har mod bedre vidende og på trods af advarsler fra en række tillidsfolk ansat en mand, som åbenlyst mener, at stor gruppe af Københavns børn er genetisk disponerede for vold og vrede.
Jan Hoby, LFSDen sidste uge har den danske Pegida-leder Nicolai Sennels udtalelser om, at muslimer er indavlede og genetisk disponerede for vold og vrede, vakt harme på de sociale medier.

>> LÆS OGSÅ: 10 GRIMME CITATER FRA PEGIDAS DANSKE BAGMAND

Nu viser det sig, at Nicolai Sennels i september sidste år – trods protester fra ansatte og en tidligere fratrædelse på grund af en racismesag – blev ansat som børnepsykolog i Københavns Kommunes børne- og ungdomsforvaltning. Her vurderer han behovet for psykologhjælp og anden støtte til børn og unge på institutioner i kvartererne Østerbro og Indre By, hvor der blandt andet går muslimske børn og unge.

Fagforening kræver tjenstlig sag

Siden Pegida-bevægelsens opblomstring er Sennels retorik blevet skærpet, og i et blogindlæg fra december 2014 agiterer han for, at kampsport og deltagelse i Hjemmeværnet er nødvendige aktiviteter, når det beslutsomme tilbageslag skal organiseres, som kan stoppe Islam “for evigt.”

Situationen får nu Københavns største pædagogiske fagforening, LFS, til at kræve, at der indledes en tjenstlig sag mod Sennels.

– En række tillidsvalgte og flere af vores medlemmer, som arbejder direkte sammen med Sennels, har klaget over, at de føler sig pressede på arbejdsmiljøet og utrygge ved hans menneskesyn, siger næstformand i LFS, Jan Hoby, til Arbejderen.

Det er ikke første gang, at Sennels menneskesyn kommer på tværs af hans arbejde som psykolog i Københavns Kommune. I 2008 måtte Sennels fratræde sit daværende job på den socialpædagogiske døgninstitution Sønderbro, efter at han på en kommunal konference havde udtalt sig i nedsættende og generaliserende vendinger om “islams voldskultur”.

Han udgav efterfølgende bogen “Blandt kriminelle muslimer – en psykologs erfaringer fra Københavns Kommune” på Trykkefrihedsselskabets Bibliotek.

– Det betyder jo, at kommunen mod bedre vidende og på trods af advarsler fra en række tillidsfolk på området, har ansat en mand, som åbenlyst siger, at han mener, at stor gruppe af Københavns børn er genetisk disponerede for vold og vrede, siger Jan Hoby.

Intet svar fra Sennels

Arbejderen har forgæves forsøgt at få en kommentar til kritikken fra Nicolai Sennels, men han har meddelt, at han ikke ønsker at udtale sig om sager, der ikke handler om Pegida.

Københavns Kommunes børne- og ungeforvaltning bekræfter, at Nicolai Sennels er ansat i kommunen.

Men kommunen ønsker ikke at kommentere på, om Sennels holdninger er forenelige med kommunens værdigrundlag, der blandt andet siger, at mangfoldighed skal betragtes som et aktiv.

– Vi blander os ikke i de ansattes politiske, religiøse, seksuelle holdninger, så længe deres private holdninger ikke influerer på deres faglighed i deres opgaveløsning i kommunen, siger Jette Lentz til Arbejderen.

Hun er tværfaglig chef i Københavns Kommunes børne- og ungeforvaltning og nærmeste chef for Nicolai Sennels.

– Men det er vigtigt at understrege, at alle vores ansatte – jævnfør vores værdigrundlag – skal møde alle vores borgere og give dem en korrekt behandling – uanset borgernes kulturelle og religiøse baggrund.

I Københavns Kommunes værdigrundlag slås det blandt andet fast, at “kommunen skal møde brugeren med respekt, ligeværdighed, dialog og tillid.”

 

26.januar 15

TV2 planker arbejderen

http://nyhederne.tv2.dk/samfund/2015-01-26-fagforening-kraever-tjenstlig-sag-mod-dansk-pegida-leder

27.jan15

BTs Jesper Vestergaard Larsen bekendt med fyringsønske

http://www.bt.dk/danmark/kraever-pegida-formand-fyret

27.jan15

socialdemokrat kræver Sennels fyret:

Socialdemokrat kræver Pegida-leder fyret

Onsdag eftermiddag vil Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune på et møde diskutere, om det er muligt at fyre Nicolai Sennels fra sit job.

»Han er tidligere blevet fyret i København Kommunes Socialforvaltning på baggrund af noget af det samme, som vi ser her. Jeg mener, vi er nødt til at være ekstra påpasselige, når det handler om noget så følsomt som børnepsykologi,« siger Jonas Bjørn og fortsætter:

»Kommunen bruger mange penge på at bekæmpe hadforbrydelser og radikaliseringen af unge. Derfor er det problematisk, at man samtidig har en medarbejder, som selv er med til at skubbe på med henblik på radikalisering og ekstremisme. Når han oven i købet skal arbejde med kommunens børn og unge, er det overhovedet ikke foreneligt,« siger han.

 

28 januar 2015 er der udarbejdet og fremsendt en bekymrings henvendelse fra Nicolai Sennels kollegaer.

5.feb15

http://www.arbejderen.dk/indland/11-skolepsykologer-klager-over-pegida-talsmand

11 skolepsykologer på Østerbro og i Indre By i København har sendt et fælles brev til Børne- og Ungeudvalget i Københavns Kommune, hvor de udtrykker stor faglig mistillid til deres kollega, Nicolai Sennels, der er talsmand for Pegida i Danmark, skriver Berlingske.

Det handler om, hvor langt man må gå som offentlig ansat. Jeg mener, at Sennels er gået langt, langt over stregen.
Jan Hoby, næstformand, LFSI brevet tager kollegerne kraftigt afstand fra Sennels udtalelser om muslimer. De beklager, at han “underbygger sine påstande med, at han er skolepsykolog”, og de tvivler på, om han er i stand til at holde sine personlige holdninger til muslimer adskilt fra sit professionelle arbejde med muslimer.

Psykologerne kalder hans udtalelser for “fagligt uforsvarlige i en folkeskole, som netop arbejder på rummelighed, inklusion og accept af forskelle”.

>> 10 grimme citater fra Pegidas danske bagmand

Sennels har været genstand for voldsom kritik for udtalelser som, at “når man arbejder psykologisk med muslimer, bliver det klart, at man ikke kan opfordre en muslim til at lægge sin vrede fra sig”.

Som tidligere omtalt i Arbejderen har Københavns største pædagogiske fagforening, LFS, krævet, at der indledes en tjenstlig sag mod Sennels.

>> Pegida-leder ansat som kommunal børnepsykolog

– En række tillidsvalgte og flere af vores medlemmer, som arbejder direkte sammen med Sennels, har klaget over, at de føler sig pressede på arbejdsmiljøet og utrygge ved hans menneskesyn, siger næstformand i LFS, Jan Hoby.

– Det handler om, hvor langt man må gå som offentlig ansat, og her mener jeg, at Sennels er gået langt, langt over stregen.

– Man kan ikke være hverken racist, islamofob, antisemit eller fascist og være ansat i den offentlige sektor og arbejde med børn og unge eller andre borgere. Det strider imod de værdier, som den offentlige sektor generelt har, og det strider mod de værdier, som Københavns Kommune har, siger Jan Hoby.

Det er ikke første gang, at Sennels menneskesyn kommer på tværs af hans arbejde som psykolog i Københavns Kommune. I 2008 måtte Sennels fratræde sit daværende job på den socialpædagogiske døgninstitution Sønderbro, efter at han på en kommunal konference havde udtalt sig i nedsættende og generaliserende vendinger om “islams voldskultur”.

Han udgav efterfølgende bogen “Blandt kriminelle muslimer – en psykologs erfaringer fra Københavns Kommune” på Trykkefrihedsselskabets Bibliotek.

I sin selvbiografiske bog ”An Unlikely Conservative” fortæller Linda Chavez om sine oplevelser med som fodsoldat i undervisningsindustrien, at skulle forestå ”integration” af kriminelle og/eller indvandrere i 1970erne. Det kunne som Sennels, senere erfarede de underliggende problemstillinger omkring, og fortalte om bl.a. i hans bog om samme, ikke lade sig gøre. Hvad Chavez erfarede og erkendte i efterfølgende refleksioner, at kulturen som problempersonerne lever i flytter med dem; fra hjemmet og ud på gaden, fra gaden og ind i fængslet, og ved (prøve)løsladelse videre med dem. I Chavez tilfælde ind på UCLA, hvor hun som underviser kunne (og skulle af hensyn til egen økonomisk situation) stå på mål for de daglige ydmygelser og med nul opbakning fra de personer i UCLA, der havde iværksat programmet og hvis reaktion på rapporterede problemer var benægtelse og/eller ordinering af mere af den slangeolie medicin, der allerede var delt ud i rigelige mængder.

Mere om Hoby hos Uriasposten, her.

Hoby kæmper for mer værdierne

I, hvad vi lidt undt tager som en slags svar på en tidligere post, skriver Hoby  på FB:

Jan Hoby Jeg har siden jeg var en lille dreng gået ulastelig klædt, – til stor forargelse for mine venstreorienteret venner og kammerater siden slut 70’erne. Men som arbejderdreng er det en del af min opdragelse og dannelse. Jeg har aldrig tjent store summer, men jeg har brugt de penge jeg har tjent på design, kunst, kvalitetstøj og kvalitetsmøbler. Det er min sag og vedkommer ingen andre end mig. Hvad andre vælger at bruge deres penge er deres sag, – ikke min. Så dem der har problemer med en altid velklædt revolutionær socialist med et 30 år gamle Rolex ur og kunst på væggene, – er der bare at sige LUK RØVEN og få dig et liv. P.S jeg får 38.300 kr om månden som fagbureaukrat (næstformand i LFS) for 11.200 medlemmer. Tjek lige hvad lønningerne er i resten af fagbevægelsen og i fagforeninger med meget færre medlemmer.

Hoby taler ulasteligt klædt til en demo:

velklædt hoby til demo

Hvad der er at sige om Hobys ideologisk hykleri har Kim på Uriasposten allerede skrevet. Det moralske hykleri, der ligger i at påberåbe sig den borgerlige retstats garanti for individuelle rettigheder kan UH så påpege her.

1. Hoby gør hvad han kan for at underminere det samfundssystem der giver ham rettigheder. Samtidig påberåber han sig netop disse rettigheder når det kritiske lys falder på ham.

2. I forhold til de pædagoger, der må tage de daglige tæske for den muhammedanske indvandring, arbejder han i et beskyttet værksted til cirka 50% bedre løn.

3. Islamofile venstreekstremister forsømmer sjældent en lejlighed til at påpege diskrepans mellem ord og gerning hos modstanderne. Det er helt på sin plads, men det betyder naturligvis, at man må finde sig i det samme selv.

Eksempler:

Man lever fint med at have en Frank Aaen med på holdet, samtidig med at man prædiker anti-tortur. Man sender sågar Frank Aaen på banen i netop den debat.

Man lever fint med at Thorning har svindlet med sin skat. Man bruger sågar millioner på, at finde den whistle-blower der afslørede det. Oveni er man så tøsefornærmet over at de massive rygter om hendes mands homofili bliver bragt frem. Når det så viser sig det er hendes egen skatterådgiver, i seneste omgang*, der bragte dem frem; Jammen så så fremture man da bare med, at det var en anden.

Man gå frådende bersærk over, at Lars Løkke helt efter bogen rejser på første klasse. At kommunisten Mogens Lykketoft kommer til at gøre det samme det næste årstid i FN regi skal man til de frie og sandfærdige medier for at læse. Regningen for sidste havner i øvrigt 100% hos de Danske skattydere.

4. Hoby oplyser sin løn til 38.3k. Hertil kan roligt lægger 50% for pension og fryns.

5. Hoby arbejder for at islamisere samfundet. Samtidig gør han hvad han kan for, at tyranisere eventuel opposition i egne rækker til tavshed. Sennels sagen er blot et eksempel på dette.

6. Hvor var Hoby og kumpaner, da det blev afsløret at homopædofile psykolog Bjarne Skovsager (bydelsrådet på Nørrebro for S og SF), havde haft lignende sager tidligere, men kollegaer havde dækket over ham?

Og man kan blive ved til tastaturet brænder sammen under fingrene…

hoby svar til UH

Her på stedet har vi da ét liv. Men det kan jo få en ende den dag massemordssocialister som Hoby får magt som de har agt. Indtil videre bakker de jo blot op omkring, at homo smides ud fra høje huse og at jøderne skal smides i Middelhavet så pestilensien kan blive frit (for jøder).

*) Rygterne er tidligere blevet påpeget af HU på 180grader, med henvisning til, Kinnocks spritkørsel i Sct. Petersborg, omtalen i britiske MSM medier og en russisk blogger citeret i britisk MSM. I øvrigt er homofili i den britiske overklasse, som Kinnock er født ind i, vidst nærmere reglen end undtagelsen. Moske det er i det forhold begejstringen for islam hos over-klassen og wannabe overklasse folk som Hoby skal findes? – Idet homofili i islam er accepteret fsv, at det er mænd og den passive part er en endnu ikke kønsmoden dreng.

I øvrigt er der ikke grund til, at UH i denne omgang tjekker løn, tantimer, diæter og andet i fagbevægelsen. Det har Hoby åbenbart allerede gjort, og fundet at han får for lidt. Hoby kan blot offentliggøre fundne, gerne her på UH.